AZALEIA

Foto: Mauricio Nahas | Agência: J. Whalter Thompson